1/21/2019

กู้เงินลงทุนธนาคารจะพิจารณาเรื่องใดๆ บ้างแน่นอนว่าใครๆ ต่างก็ต้องการที่จะมีความมั่นคงทางการเงินกันทุกคน ซึ่งความมั่นคงนี้ก็มาจากการทำงานและเก็บออมด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ประกอบธุรกิจนั้นก็จะมีความเติบโตอย่างเห็นได้ชัด หาก ณ ตอนนั้นเศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยดี แต่ก็ใช่ว่าผู้ที่ทำงานประจำและมีรายได้เป็นเงินเดือนนั้นจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะเห็นได้จากว่าในปัจจุบันนั้นมีช่องทางการหารายได้เสริมเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ การทำงานด้านเขียนเว็บบล็อก ทำช่องยูทูป เป็นต้น นอกจากนี้ใครที่ถนัดในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีการซื้อหุ้น เปิดกองทุน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าหากใครก็ตามมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพอสมควรก็อาจจะ กู้เงิน ลงทุน กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองถนัดก็ได้ และถ้าหากใครก็ตามที่คิดจะ กู้เงิน ลงทุน นั้นในวันนี้เราได้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุมัติปล่อยกู้ในรูปแบบทั่วๆ ไปมาฝากกัน
1.    การอนุมัติการ กู้เงิน ลงทุน ของแต่ละสถาบันการเงินนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายสินของธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อบางรายนั้นอาจกำหนดว่าผู้ยื่นขอ กู้เงิน ลงทุน นั้นต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดอนุมัติการ กู้เงิน ลงทุน แก่ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
2.    การอนุมัติการ กู้เงิน ลงทุน ของแต่ละสถาบันการเงินนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หรือลงทุนขยายธุรกิจ เป็นต้น โดยทางธนาคารจะนำมาดูประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต
3.    และอีกหนึ่งข้อที่สำคัญในการอนุมัติการ กู้เงิน ลงทุน ของแต่ละสถาบันการเงินนั้นจะดูที่คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้เงิน ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่นั้นจะพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งประกอบด้วย
- Character หมายถึง คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน ซึ่งธนาคารก็จะดูจากวินัยในการใช้และการชำระหนี้ในอดีต เพราะมันบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีบุคคลธรรมดานั้นอาจจะต้องพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- Capacity หมายถึง ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น รายได้ในปัจจุบันนั้นเราได้เท่าไหร่ เหลือภาระหนี้สินที่มีอยู่เท่าไหร่ รวมถึงอาจจะดูประวัติการชำระยอดหนี้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ เป็นต้น
- Capital หมายถึง เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ที่ขอ กู้เงิน ลงทุน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันการให้ กู้เงิน ลงทุน นั่นเอง และแม้ว่าสินทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงินสำหรับการชำระหนี้ก็ตาม แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองในการชำระหนี้ของผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน ในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ขึ้นมา
- Collateral หมายถึง ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน นำมาจำนำหรือจำนองเพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด เพราะเขาสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง
- Conditions หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน อย่างเช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอ กู้เงิน ลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตนั่นเอง
และที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาอนุมัติการขอ กู้เงิน ลงทุน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวผู้ขอกู้นั่นเอง นอกจากหากใครที่ไม่ถนัดในการลงทุนสักเท่าไหร่ก็อาจจะเลือกลงทุนด้วยการ เปิดกองทุน ก็ได้ เพราะการ เปิดกองทุน นั้นเป็นการเอาเงินเข้ากองทุนแล้วจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนำเงินที่ได้ไปลงทุนธุรกิจต่างๆ แทนเรา อีกทั้งกลุ่มผู้นำเงินไปลงทุนนั้นก็มีคณะกรรมการในการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกโกง

0 comments:

Post a comment